0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Suojavyöhyke on peltoalueelle valtaojan tai vesistön varteen perustettava monivuotisen kasvillisuuden peittämä hoidettu alue, jolle ei levitetä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Pengerrys, veden pumppaus ja vesistön veden pinnan korkeuden säännöstely ovat tärkeimpiä keinoja estää tulvaveden leviäminen pelloille. Myös tulvatasanteen kaivaminen uomaan lisää uoman vesitilavuutta ja vähentää tulvimista pelloille. Tulviva vesi nousee pellon sijasta pääuoman tulvatasanteelle. Tulvatasanne on selvästi pellon pintaa alempana, mutta myös pääuoman pohjaa selvästi ylempänä.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Kaivukatkot ovat ojiin kaivamatta jätettäviä osuuksia, joissa
maanpinta säilytetään koskemattomana. Perkauskatkot ovat ojan osia, joka on jätetty kunnostusojituksessa avaamatta.  Katkot vähentävät veden virtausnopeutta ja pidättävät liikkeelle lähtenyttä kiintoainetta sekä vähentävät eroosiota .

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Uomaeroosion torjunta Suisteilla tarkoitetaan virtaan asetettavia esimerkiksi kivestä, puusta tai pajurakenteista rakennettuja esteitä, joilla voidaan lisätä uomien mutkaisuutta. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi uoman ulkokaarteen eroosiosuojaukseen.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

uiden juuret toimivat luontaisena eroosiosuojana. Näin uoman rakenne on kestävämpi ja siten voidaan vähentää kunnostustarvetta.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Hakkuu: Vesistöjen (järvi, lampi, joki, puro) ja pienvesien (noro ja lähde) varsille jätetään yhtenäinen vähintään 5 metriä leveä suojakaista.  Lannoitus: Purojen reunoille jätetään pintavesien purkautumissuunnista ja maaston kaltevuudesta riippuen vähintään 10–15 metriä, muiden vesistöjen rannoille vähintään 30 metriä ja tuhkan levityksessä vähintään 50 metriä leveä lannoittamaton kaista.

LUE LISÄÄ