Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

KIRJAUDU SIVUILLE

Uomaeroosion torjunta

Arvostele keino klikkaamalla tähtiä
[Arvioita: 0 Keskiarvo: 0]

Lyhyt kuvaus

Uomaeroosion torjunta Suisteilla tarkoitetaan virtaan asetettavia esimerkiksi kivestä, puusta tai pajurakenteista rakennettuja esteitä, joilla voidaan lisätä uomien mutkaisuutta. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi uoman ulkokaarteen eroosiosuojaukseen. Laikutuksessa rantaluiskaa suojataan eroosiolta siirtämällä rannalle kasvillisuuspaakkuja rannan luontaisilta osuuksilta.
Geotekstiileillä voidaan peittää uoman penkkoja. Yleisiä raaka-aineita ovat juutti, palmun lehdet, kookoskuitu ja oljet, jotka hajoavat maastoon noin 2-5 vuodessa, jolloin kasvillisuus rantatörmällä on pysyvää.
Pajumatot hillitsevät eroosiota jo välittömästi rakentamisen jälkeen suojaamalla maaperää sateelta ja hidastamalla pintavaluntaa. Kasvuun lähdettyään ne sitovat penkkaa myös juurillaan.
Eroosiolaatat ovat betonista muotoiltuja, ohuita ja kestäviä suorakulmaisia laattoja. Ne ovat käytännöllisiä varastoida ja kuljettaa.
Kiveäminen eli uoman rannan peittäminen kivi- ja moreeniaineksella on yleisimpiä Suomessa käytettyjä eroosiosuojauksia, joka myös kestää hyvin jään kuluttavaa vaikutusta ja jokien uomien tulvimista.
Ruohovartisten kasvien kylvämisessä nopeasti kasvavat heinälajit sitovat juurillaan maata.

Vaikutus

Luonnonmateriaaleista, kuten puu- ja kiviaineksesta, tehtävät eroosiosuojaukset sitovat pelloilta huuhtoutuvaa kiintoainetta ja ravinteita,ohjaavat veden virtausta, lisäävät uoman monimuotoisuutta ja elävöittävät maisemaa. Ruohovartiset kasvit ehkäisevät hyvin pintavalunnan ja tulvien aiheuttamaa eroosiota.
Laikutuksen etuna on, että eroosiosuojellulle rannan osuudelle leviää automaattisesti alueen luontainen kasvillisuus.
Eroosiolaatat muodostavat tiiviin seinämän, jolloin niiden takana oleva maa-aines ei lähde virran mukaan. Teräsvaijereilla riviin kiinnitettyjen laattojen muodostama rakenne kuitenkin joustaa hieman esimerkiksi roudan mukana.

Soveltuvuus

Suisteiden vaikutus on suhteessa uoman leveyteen ja virtaamiin, joten pienissä uomissa ohjausvaikutuksen aikaansaaminen on suuria uomia helpompaa.
Varsinkin pehmeän maaperän sitomiseen kasvillisuus voi olla kiviainesta parempi ratkaisu.
Pajumaton materiaali tulee kerätä kasvukauden ulkopuolella kuivumisriskin vähentämiseksi ja kasvuun lähdön helpottamiseksi. Myös asentamisen ajankohta on oltava lehdettömänä  aikana. 
Geotekstiilit helpottavat erityisesti suurempien alojen suojausta.
Eroosiolaatat ovat yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Niiden kuljetus ja asennus on vaivattomampaa kuin kivien, joita luiskiin perinteisesti on käytetty. Eroosiolaattoja käytettäessä rannan maa muotoillaan ja laatan alle laitetaan suodatinkangas.
Kiveämisessä jyrkkä rantapenger voidaan loiventaa kaivamalla, jotta kivi- tai moreeniaines pysyy paikallaan paremmin. 

Kustannus

Tuki

  ELY-keskuksesta voi hakea avustusta kahden tai useamman tilan yhteisen peruskuivatushankkeen suunnittelua ja toteutusta varten, jos hankkeeseen sisältyy kunnostusojituksen lisäksi myös ympäristöllisiä toimenpiteitä (uomaeroosion torjuntatoimia tms.). Avustus  on enintään 40 % kuluista. Hakijana voi olla ojitusyhteisö tai monta osakasta yhdessä (sopimusojitus).

Katso myös Ruokavirasto/Tuet ja rahoitus.

Erityistä

Lisätietoa

Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset. Ymparisto.fi
Jokia suojataan eroosiolta. Vanajavesi.fi
Betonilaatat hyvä ratkaisu Heinijoen eroosioon. Kvvy.fi
Rantaeroosio ja sen torjunta. Ely-keskuksen opas 1/2022.


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot

Olkikunnostus

Olkikunnostus

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ

Kastelu

Kastelu

Kastelun tarkoituksena on lisätä maankosteutta niin, että kasvien juuret saavat jatkuvasti riittävän määrän vettä. Kastelumenetelmät voidaan karkeasti jakaa maanpinnan yläpuolelta ja maanpinnan alapuolelta suoritettavaan kasteluun. Jotta kastelusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, se on suoritettava oikeana ajankohtana eli selvästi ennen kuin maa on kuivunut lakastumispisteeseen ja oikeaa vesimäärää käyttäen.

LUE LISÄÄ

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan avulla voidaan varmistaa kasteluveden saantia kuivana kautena.  Altaat voidaan täyttää vedellä joko pumppaamalla tai sijoittamalla ne maastoon siten, että ne täyttyvät luontaisella valunnalla. Pellolta purkautuvia kuivatusvesiä varastoimalla on myös mahdollista saada ainakin osa kasvukauden kasteluveden tarpeesta.

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä, jos haluat, että jotakin näistä keinoista testataan tilallasi.
Tai puuttuuko jokin hyväksi havaittu vesienhallintakeino?

Yhteystiedot:
Vanajavesikeskus
Sanni Manninen-Johansen
sanni.manninen-johansen@vanajavesi.fi
Puh. 050 3441715

JUUREVA - Vesienhallinnan työkalupakki

JUUREVA eli verkkopohjainen sivusto, johon on koottu vesienhallinnan keinoja sekä viljelijöiden arviointeja ja kokemuksia niistä verkkokauppojen tähtiluokitustyyliin. Työkalupakki JUUREVAn avulla on tilakäyntien yhteydessä kätevää tarkastella eri toimenpidevaihtoehtoja ja omakohtaistaa niitä kunkin tilan oloihin. Työkalupakki JUUREVA on hankkeen päätyttyä kaikkien suomalaisten viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesienhoito- organisaatioiden käytettävissä.

JUUREVA-hanke on saanut rahoitusta MMM ja YM rahoittamasta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushausta. Avustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.