Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

KIRJAUDU SIVUILLE

Kaivu- ja perkauskatkot metsässä sekä lietekuopat

Arvostele keino klikkaamalla tähtiä
[Arvioita: 0 Keskiarvo: 0]

Lyhyt kuvaus

Kaivukatkot ovat ojiin kaivamatta jätettäviä osuuksia, joissa
maanpinta säilytetään koskemattomana. Perkauskatkot ovat ojan osia, joka on jätetty kunnostusojituksessa avaamatta.  Katkot vähentävät veden virtausnopeutta ja pidättävät liikkeelle lähtenyttä kiintoainetta sekä vähentävät eroosiota .

Lietekuoppa on sarkaojan levennetty ja syvennetty osa. Sen tilavuus on 1–5 m³. Lietekuoppa kerää liikkeelle lähtenyttä kiintoainetta ja vähentää sen kulkeutumista alapuoliseen vesistöön.  Tarvittaessa tehdään useita lietekuoppia peräkkäin.

Vaikutus

Kaivu- ja perkauskatkot hidastavat veden virtausnopeutta, jolloin
kiintoaines pysähtyy ja osa ravinteista sitoutuu kasvillisuuteen.
Lietekuoppien tarkoituksena on pysäyttää karkea kiintoaine yksittäisissä sarkaojissa ojien kaivuuaikana ja muutaman vuoden sen jälkeen, kun kiintoainetta huuhtoutuu enemmän.

Soveltuvuus

Kaivu- tai perkauskatkot edellyttävät kohteelta riittävästi kaltevuutta.
Lietekuopat sijoitetaan sellaisiin kohtiin, missä veden virtausnopeus luontaisesti hidastuu.
Lietekuoppien tarve harkittava maalajin mukaan. Toimivuuden seurantaa ja ylläpitoa ei tarvita.  

Kustannus

Tuki

Valtion metsätalouden tukijärjestelmä on uudistumassa vuonna 2023. Nykyiset Kemera-tuet korvaa Metka-järjestelmä, jossa tukea voisi saada myös vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen.

Erityistä


Kunnostusojitukseen liittyy yleensä ilmoitusvelvollisuus. Ely-keskuksessa arvioidaan vesiensuojelurakenteita koskevat suunnitelmat, ja tarvitseeko niitä varten anoa erityistä lupaa Aluehallintovirastolta (AVI). Metsätalouden kunnostusojitushankkeissa AVI:n lupaa ei yleensä tarvita.

Lisätietoa

Vesiensuojelutoimenpiteet metsätaloudessa

VESI.fi -aineistopankki


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot

Olkikunnostus

Olkikunnostus

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ

Kastelu

Kastelu

Kastelun tarkoituksena on lisätä maankosteutta niin, että kasvien juuret saavat jatkuvasti riittävän määrän vettä. Kastelumenetelmät voidaan karkeasti jakaa maanpinnan yläpuolelta ja maanpinnan alapuolelta suoritettavaan kasteluun. Jotta kastelusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, se on suoritettava oikeana ajankohtana eli selvästi ennen kuin maa on kuivunut lakastumispisteeseen ja oikeaa vesimäärää käyttäen.

LUE LISÄÄ

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan avulla voidaan varmistaa kasteluveden saantia kuivana kautena.  Altaat voidaan täyttää vedellä joko pumppaamalla tai sijoittamalla ne maastoon siten, että ne täyttyvät luontaisella valunnalla. Pellolta purkautuvia kuivatusvesiä varastoimalla on myös mahdollista saada ainakin osa kasvukauden kasteluveden tarpeesta.

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä, jos haluat, että jotakin näistä keinoista testataan tilallasi.
Tai puuttuuko jokin hyväksi havaittu vesienhallintakeino?

Yhteystiedot:
Vanajavesikeskus
Sanni Manninen-Johansen
sanni.manninen-johansen@vanajavesi.fi
Puh. 050 3441715

JUUREVA - Vesienhallinnan työkalupakki

JUUREVA eli verkkopohjainen sivusto, johon on koottu vesienhallinnan keinoja sekä viljelijöiden arviointeja ja kokemuksia niistä verkkokauppojen tähtiluokitustyyliin. Työkalupakki JUUREVAn avulla on tilakäyntien yhteydessä kätevää tarkastella eri toimenpidevaihtoehtoja ja omakohtaistaa niitä kunkin tilan oloihin. Työkalupakki JUUREVA on hankkeen päätyttyä kaikkien suomalaisten viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesienhoito- organisaatioiden käytettävissä.

JUUREVA-hanke on saanut rahoitusta MMM ja YM rahoittamasta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushausta. Avustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.