Iloiset linnut rannoille


Iloiset linnut rannoille on monipuolinen, monipaikkainen ja monivaikutteinen luonnonhoitohanke, jossa keskitytään ranta-alueisiin vesirajan molemmin puolin sekä pieniin lintuluotoihin ja -saariin. Osa kohdealueista sijaitsee Natura2000 –alueilla.

 Hankkeen nimen mukaisesti pääfokuksessa ovat vesi- ja rantalinnut ja niiden elinympäristöjen hoitaminen. Toimenpiteet ja kohteet on valittu mukaan siten, että ne tukevat luonnonarvoiltaan mielenkiintoisten ja hoitoa tarvitsevien habitaattien muitakin luontoarvoja monipuolisesti. Hankkeessa toimitaan laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Hankkeen tavoitteet

Iloiset linnut rannoille -hankkeessa lisätään vesi- ja rantalinnustoille tärkeiden rantahabitaattien alaa sekä monimuotoisuutta ja monipuolistetaan elinympäristöjä ja maisemaa Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Rantaniityt ovat luontotyyppinä luokiteltu uhanalaiseksi ja ne vaativat välitöntä hoitoa.

Hankkeen toimenpiteillä pyritään vähentämään vesi- ja rantalinnuston todettua kantojen vähenemistä ja pesimälajiston niukkenemista parantamalla pesimä- ja levähdysalueiden laatua. Hankkeessa tehdään luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia sekä vesialueella, ranta-alueilla että lintuluodoilla. Ranta-alueiden toimenpiteet vaikuttavat lintujen lisäksi myös mm. hyönteis- ja kasvilajistoon. Hankkeen yhdessä kohteessa jatketaan aiemmassa hankkeessa aloitettua sahalehden ja sen seuralaislajin, direktiivilaji viherukonkorennon, elinympäristön hoitoa.

Lintujen elinympäristökunnostuksissa käytetään FRESHABIT LIFE IP -hankkeen aikana hyväksi todettuja keinoja.

Hanke tekee myös tehokasta ja tavoittavaa viestintää, järjestää tapahtuman tai tapahtumia ja seuraa kunnostusten vaikutuksia siinä mittakaavassa, kun se lyhyen hankeajan puitteissa on mahdollista. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten yhdistystoimijoiden, maanomistajien ja viranomaisten kanssa niin, että hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden jatkoylläpitoon vaadittava osaaminen ja toimintamalli ovat paikallistoimijoiden hallussa. Mikäli toimenpiteiden toteutusajankohdat soveltuvat luonnonvara-alan oppilaitosten opetussuunnitelmaan, voidaan osaa toimenpiteistä hyödyntää opetuksessa (esim. HYRIAn ympäristönhoitajakoulutus).  

                                                                                            Piirroskuva: Suvi Mäkelä