Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

KIRJAUDU SIVUILLE

Padottaminen

Arvostele keino klikkaamalla tähtiä
[Arvioita: 0 Keskiarvo: 0]

Lyhyt kuvaus

Putkipato asennetaan metsäojaan. Se muistuttaa tierumpua ja sen tarkoituksena on rajoittaa padon läpi virtaavan veden määrää tulvahuippujen aikana. 

Settipato on metallista valmistettu, yleensä rummun yhteydessä oleva kehikko, jossa veden virtaussuuntaan nähden poikittain asetetuilla lankuilla pystytään säätämään veden korkeutta ja virtausta.

Munkki on patopenkereeseen tehtävä säätökaivo, johon vesi tulee putkea pitkin. Munkista vesi ohjataan pois lähtöojan pohjan tasolle asennettua putkea pitkin.

V-padossa on v-aukkoinen levy esimerkiksi vanerista. Vaneri kaivetaan maan sisälle sekä pysty- että sivusuunnassa, jotta pato kestää myös tulvavirtaamat.

Putousportaat muodostuvat peräkkäisten pohjapatojen sarjasta.

Vaikutus

Putkipato pienentää hetkellisiä tulvahuippuja ja ojastossa virtaavan veden virtausnopeutta. 

Settipato, munkki ja V-pato ovat rakenteita, jotka rajoittavat hallitusti virtaamaa. Padotus tehostaa kiintoaineen jäämistä altaaseen ja estää sen huuhtoutumista altaasta tulva-aikana.

Putousportaiden avulla pyritään pienentämään uoman pituuskaltevuutta ja hidastamaan veden virtausnopeutta. Eroosion vähenemisen lisäksi pohjapadot pidättävät myös karkeaa kiintoainesta.

Soveltuvuus

Putkipato sopii laajoille ojitusalueille, joissa esiintyy virtaamapiikkejä ja on hyvä pidätystilavuus.

Settipatoja voidaan esimerkiksi käyttää, kun laskeutusaltaassa halutaan säädellä vedenpinnan korkeutta, tai altaan tehoa halutaan seurata rakentamisen jälkeen. Ei kuitenkaan käytetä kohteilla, joissa kalankulku on mahdollista.

Munkki sopii ympärivuotiseen käyttöön, sillä se ei yleensä jäädy talvella.

V-pato soveltuu pienehköihin kohteisiin ja V-aukkoon voidaan laittaa mitta-asteikko virtaaman seuraamiseksi.

Putousportaita käytetään etupäässä kohteilla, joissa entuudestaan on todettu suuri syöpymisriski. Patoja kannattaa käyttää etenkin tilanteissa, joissa kaivamalla on vaikea lisätä altaan vesitilavuutta riittävästi. Samalla hidastetaan veden tulva-aikaista läpivirtausta.

Kustannus

Tuki

Valtion metsätalouden tukijärjestelmä on uudistumassa vuonna 2023. Nykyiset Kemera-tuet korvaa Metka-järjestelmä, jossa tukea voisi saada myös vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen.

Erityistä

Putkipadon avulla voidaan tehostaa myös muiden vesiensuojelurakenteiden toimintaa. 

Lausunnon vesilupatarpeesta saa tekemällä vesirakennusilmoituksen paikalliseen Ely-keskukseen. ELY-keskus arvioi ilmoituksen perusteella tarvitseeko toimenpide aluehallintoviraston luvan.

Lisätietoa

Virtaaman hallinta ja patorakenteet, Tapio

Tapio vesiensuojeluopas


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot

Olkikunnostus

Olkikunnostus

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ

Kastelu

Kastelu

Kastelun tarkoituksena on lisätä maankosteutta niin, että kasvien juuret saavat jatkuvasti riittävän määrän vettä. Kastelumenetelmät voidaan karkeasti jakaa maanpinnan yläpuolelta ja maanpinnan alapuolelta suoritettavaan kasteluun. Jotta kastelusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, se on suoritettava oikeana ajankohtana eli selvästi ennen kuin maa on kuivunut lakastumispisteeseen ja oikeaa vesimäärää käyttäen.

LUE LISÄÄ

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan avulla voidaan varmistaa kasteluveden saantia kuivana kautena.  Altaat voidaan täyttää vedellä joko pumppaamalla tai sijoittamalla ne maastoon siten, että ne täyttyvät luontaisella valunnalla. Pellolta purkautuvia kuivatusvesiä varastoimalla on myös mahdollista saada ainakin osa kasvukauden kasteluveden tarpeesta.

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä, jos haluat, että jotakin näistä keinoista testataan tilallasi.
Tai puuttuuko jokin hyväksi havaittu vesienhallintakeino?

Yhteystiedot:
Vanajavesikeskus
Sanni Manninen-Johansen
sanni.manninen-johansen@vanajavesi.fi
Puh. 050 3441715

JUUREVA - Vesienhallinnan työkalupakki

JUUREVA eli verkkopohjainen sivusto, johon on koottu vesienhallinnan keinoja sekä viljelijöiden arviointeja ja kokemuksia niistä verkkokauppojen tähtiluokitustyyliin. Työkalupakki JUUREVAn avulla on tilakäyntien yhteydessä kätevää tarkastella eri toimenpidevaihtoehtoja ja omakohtaistaa niitä kunkin tilan oloihin. Työkalupakki JUUREVA on hankkeen päätyttyä kaikkien suomalaisten viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesienhoito- organisaatioiden käytettävissä.

JUUREVA-hanke on saanut rahoitusta MMM ja YM rahoittamasta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushausta. Avustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.