Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Laskeutusallas

2,0
Rated 2,0 out of 5
2,0 / 5 tähteä ( 1 arvio )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä100%
Välttävä0%

Lyhyt kuvaus

Veden virtausta hidastavan laskeutusaltaan rakentaminen.

Vaikutus

Laskeutusaltaassa ojaveden virtaus hidastuu, jolloin vedessä kulkevaa kiintoainesta ja ravinteita vajoaa laskeutusaltaan pohjalle. Rehevöittävien ravinteiden ja umpeenkasvua edistävän kiintoaineen kulku kohti järveä  hidastuu. Altaan pohjalle kertynyt massa poistetaan.

Soveltuvuus

Puroihin ja ojiin hyvin monissa erilaisissa oloissa. Soveltuvat parhaiten valuma-alueille, joiden maa-aines on karkeaa, koska altaalla pystytään pidättämään tehokkaasti vain kivennäismaaperäistä kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita.  Ei veden alle jääville tulva-alueille, joilta altaaseen pidättynyt kiintoaine huuhtoutuu helposti vesistöön tulva-aikana.

Kustannus

Kustannus riippuu mm. altaan koosta ja toteutustavasta. Jos allas voidaan toteuttaa patoamalla kustannukset ovat edullisemmat  kuin silloin, kun allas täytyy tehdä kaivamalla. 

Tuki

ELY-keskuksesta voi hakea avustusta kahden tai useamman tilan yhteisen peruskuivatushankkeen suunnittelua ja toteutusta varten, jos hankkeeseen sisältyy kunnostusojituksen lisäksi myös ympäristöllisiä toimenpiteitä (lasketutusallas, lietekuoppa tms.). Avustus  on enintään 40 % kuluista. Hakijana voi olla ojitusyhteisö tai monta osakasta yhdessä (sopimusojitus).

Erityistä

Altaat voidaan yhdistää pintavalutuskenttiin tai suojakaistoihin. Altaisiin pitää aina kuulua kynnys lähtevässä ojassa.
Tehokkuutta voidaan lisätä putkipadolla sekä puuaineksen tai biohiilen lisäämisellä. Altaiden rakentamispaikkana moreeni on kestävin eroosiota vastaan.
Lausuntopyyntö luvan tarpeesta paikallisesta ELY-keskuksesta.

Lisätietoa

Lietekuopat ja laskeutusaltaat. Tapio Oy.
Virtaaman hallinta ja patorakenteet vesiensuojelussa.


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Laskeutusaltaalle on sopivia paikkoja harvakseltaan

Rated 2,0 out of 5

Positiiviset vaikutukset ovat monipuolisia jos altaalle löytyy hyvä paikka. Kiinteistöjen rajat usein ojissa, haasteellisia maanpinnanmuotoja, läjitysalueiden löytyminen läheltä (jos pellolle ei voida läjittää), tyhjentämiseen käytettäville koneille soveltuva huoltokäytävä oltava jne…

Laskeutusaltaan vesitilavuus on pienehkö, joten isot tulvavesimäärät eivät niihin mahdu. Siksi monta pientä allasta peräkkäin on parempi kuin yksi.

Suvi Mäkelä

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot