Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

KIRJAUDU SIVUILLE

Laskeutusallas

Arvostele keino klikkaamalla tähtiä
[Arvioita: 0 Keskiarvo: 0]

Lyhyt kuvaus

Veden virtausta hidastavan laskeutusaltaan rakentaminen.

Vaikutus

Laskeutusaltaassa ojaveden virtaus hidastuu, jolloin vedessä kulkevaa kiintoainesta ja ravinteita vajoaa laskeutusaltaan pohjalle. Rehevöittävien ravinteiden ja umpeenkasvua edistävän kiintoaineen kulku kohti järveä  hidastuu. Altaan pohjalle kertynyt massa poistetaan.

Soveltuvuus

Puroihin ja ojiin hyvin monissa erilaisissa oloissa. Soveltuvat parhaiten valuma-alueille, joiden maa-aines on karkeaa, koska altaalla pystytään pidättämään tehokkaasti vain kivennäismaaperäistä kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita.  Ei veden alle jääville tulva-alueille, joilta altaaseen pidättynyt kiintoaine huuhtoutuu helposti vesistöön tulva-aikana.

Kustannus

Kustannus riippuu mm. altaan koosta ja toteutustavasta. Jos allas voidaan toteuttaa patoamalla kustannukset ovat edullisemmat  kuin silloin, kun allas täytyy tehdä kaivamalla. 

Tuki

ELY-keskuksesta voi hakea avustusta kahden tai useamman tilan yhteisen peruskuivatushankkeen suunnittelua ja toteutusta varten, jos hankkeeseen sisältyy kunnostusojituksen lisäksi myös ympäristöllisiä toimenpiteitä (lasketutusallas, lietekuoppa tms.). Avustus  on enintään 40 % kuluista. Hakijana voi olla ojitusyhteisö tai monta osakasta yhdessä (sopimusojitus).

Erityistä

Altaat voidaan yhdistää pintavalutuskenttiin tai suojakaistoihin. Altaisiin pitää aina kuulua kynnys lähtevässä ojassa.
Tehokkuutta voidaan lisätä putkipadolla sekä puuaineksen tai biohiilen lisäämisellä. Altaiden rakentamispaikkana moreeni on kestävin eroosiota vastaan.
Lausuntopyyntö luvan tarpeesta paikallisesta ELY-keskuksesta.

Lisätietoa

Lietekuopat ja laskeutusaltaat. Tapio Oy.
Virtaaman hallinta ja patorakenteet vesiensuojelussa.


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot

Olkikunnostus

Olkikunnostus

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ

Kastelu

Kastelu

Kastelun tarkoituksena on lisätä maankosteutta niin, että kasvien juuret saavat jatkuvasti riittävän määrän vettä. Kastelumenetelmät voidaan karkeasti jakaa maanpinnan yläpuolelta ja maanpinnan alapuolelta suoritettavaan kasteluun. Jotta kastelusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, se on suoritettava oikeana ajankohtana eli selvästi ennen kuin maa on kuivunut lakastumispisteeseen ja oikeaa vesimäärää käyttäen.

LUE LISÄÄ

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan avulla voidaan varmistaa kasteluveden saantia kuivana kautena.  Altaat voidaan täyttää vedellä joko pumppaamalla tai sijoittamalla ne maastoon siten, että ne täyttyvät luontaisella valunnalla. Pellolta purkautuvia kuivatusvesiä varastoimalla on myös mahdollista saada ainakin osa kasvukauden kasteluveden tarpeesta.

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä, jos haluat, että jotakin näistä keinoista testataan tilallasi.
Tai puuttuuko jokin hyväksi havaittu vesienhallintakeino?

Yhteystiedot:
Vanajavesikeskus
Sanni Manninen-Johansen
sanni.manninen-johansen@vanajavesi.fi
Puh. 050 3441715

JUUREVA - Vesienhallinnan työkalupakki

JUUREVA eli verkkopohjainen sivusto, johon on koottu vesienhallinnan keinoja sekä viljelijöiden arviointeja ja kokemuksia niistä verkkokauppojen tähtiluokitustyyliin. Työkalupakki JUUREVAn avulla on tilakäyntien yhteydessä kätevää tarkastella eri toimenpidevaihtoehtoja ja omakohtaistaa niitä kunkin tilan oloihin. Työkalupakki JUUREVA on hankkeen päätyttyä kaikkien suomalaisten viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesienhoito- organisaatioiden käytettävissä.

JUUREVA-hanke on saanut rahoitusta MMM ja YM rahoittamasta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushausta. Avustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.