Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Monivaikutteinen kosteikko

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä0%
Välttävä0%

Lyhyt kuvaus

Kosteikot ovat patoamalla tai kaivamalla tehtyjä osittain avovesipintaista vesiensuojelurakenteita. Kosteikkoon annetaan luontaisesti kehittyä kasvillisuutta, joka käyttää veteen liuenneita ravinteita.

Vaikutus

Monivaikutteiset kosteikot pidättävät kiintoainetta ja ravinteita, tasaavat virtaamia ja tarjoavat monille eliölajeille suojaa ja ravintoa. Lisäksi kosteikot monipuolistavat maisemaa ja luontoa sekä lisäävät alueen virkistysarvoja.

Soveltuvuus

Sopivia paikkoja ovat notkot ja painanteet, tulva-alueet ja pengerretyt kuivatusalueet. Fosforipitoinen pintamaa tulee poistaa pysyvästi veden peittämäksi jäävältä alueelta ja erityisesti silloin, jos kosteikko perustetaan viljeltynä olleelle pellolle. Kosteikkoon tehdään hoidon kannalta riittävät reuna- ja suoja-alueet ja kiintoainesta laskeuttava syvempi vesialue, joka on tyhjennettävissä.Kosteikon perustamisen luvanvaraisuus riippuu sen tekotavasta ja ympäristövaikutuksista.  Mikäli vaikutukset ulottuvat useamman henkilön omistamille alueille, myös heidän suostumuksensa on saatava hankkeen toteuttamiseen.  Kosteikon perustamisesta ei saa aiheutua haittaa suojelluille luontokohteille eikä se saa muuttaa suojeltuja luontotyyppejä tai hävittää rauhoitettuja kasvilajeja (metsälaki, vesilaki).

Kustannus

Suunnittelu- ja rakentamiskustannus: Kosteikon perustaminen patoamalla on edullisempaa kuin kaivamalla perustaminen.

Käyttökustannus: Syvännealueen pohjalle kertyvä liete tulisi poistaa tarvittaessa ennen kuin alue täyttyy  ja kiintoaines lähtee uudelleen liikkeelle.

Tuki

Katso ajankohtainen tilanne:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/

1) nykyisen maataloustuen toimenpiteet: tukea saa seuraaville a) kosteikon perustaminen (ei-tuotannollinen investointi), b) ympäristösopimus: kosteikkojen hoito

2) kosteikkojen ja turvemaiden vähimmäissuojelu (GAEC 2) pakollinen CAP27-toimenpide vuodesta 2023 (tämä toimenpide viimeistään vuodesta 2025) (GAEC = hyvät maatalouskäytännöt perusedellytys = good agricultural and environmental conditions)

Erityistä

Kosteikko eroaa laskeutusaltaasta yleensä suuremmalla koollaan, monipuolisemmalla muotoilullaan (niemekkeet, saaret, matalan ja syvän veden alueet) sekä runsaammalla kosteikkokasvillisuudellaan, joka käyttää hyödyksi veteen liuenneita ravinteita (fosfori ja typpi). Paikalliseen ELY-keskukseen on aina syytä lähettää valmis kosteikkosuunnitelma ennen rakentamistöiden aloittamista. Lausunnossaan ELY-keskus arvioi mm. vaatiiko kosteikon toteuttaminen aluehallintoviraston myöntämän vesiluvan.

Lisätietoa

Kosteikot (Ymparisto.fi)


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Ei vielä arvioita. Ole ensimmäinen ja tee arvio.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot