Elinympäristöjä parantavat hankkeet

Elinympäristöhankkeissa parannetaan ennen kaikkea vesi- ja rantaeläinten ja -kasvien elinolosuhteita. Hankkeista on usein myös veden laatua parantava vaikutus, mutta se ei ole merkittävin motiivi hankkeen toteuttamiselle.


Pohjapatoja ja kalateitä


  • Hiittan pohjapato, Hämeenlinna, Renko 2016
  • Nevilänkosken pohjapadon korjaus, Hämeenlinna, Renko 2015, tulvauoman korjaus 2016
  • Vääräkosken pohjapato, Janakkala 2015
  • Harvialan Sääjärvenojan kalateiden rakentaminen, Janakkala. Isojärvi (2012), Kesijärvi (2012), Kempin pato (2011) ja Sääjärvi (2011).
  • Valkjärven kalatie, Kärkölä 2013
  • Oriharonjärven kalatie, Kärkölä 2012

 


Linnustoa ja rantaluonnon monimuotoisuutta parantavat hankkeet


 

Muut


  • Lastujärven vedenpinnan nostohanke, Janakkala. Suunnittelu ja Aluehallintoviraston luvanhaku.
  • Myllyojan kalataloudellinen kunnostus, Hämeenlinna 2015. Kutusoraikon lisääminen Myllyojan virtapaikkaan.
  • Kutalanjoen kalataloudellinen kunnostus, Hämeenlinna 2015. Kutalanjoen uomaan kaivettiin kaksi uomalajennusta sekä lisättiin kutusoraa ja poikaskivikoita nopeammin virtaaviin uoman osiin. Hankkeen tarkoituksena on elinympäristön monipuolistamisen lisäksi parantaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia lähiluontokohteena.
  • Äimäjärven Unostentien siltarumpujen tarkoitus on parantaa veden virtausta kahden järven ylittävän siltapenkereen välisellä alueella. Vanhastaan penkereiden keskiosassa olleet sillat ohjasivat kaiken veden kulkemaan niin, että rannan reuna-alueilla mataloituminen ja kasvillisuuden lisääntyminen kiihtyivät. Kutilan sillalle saatiin kaksi uutta rumpua valtion tierahoituksella, Unostentielle asennettiin samoin kaksi uutta rumpua. Työ valmistui 2013.