Etusivu / PAKKA-hankkeet 2017-2019

PAKKA-hankkeet 2017-2019

 

Vesistösuunnittelu-PAKKA

Vesistösuunnittelu-PAKKA (2017-2019) selvittää kohdejärviensä vesien tilaa ja kuormitusta, pohjasedimenttien laatua ja määrää, kalojen, muun ravintoverkon tai linnuston määrää ja rakennetta, vedenpinnankorkeuden ja juoksutusten välistä suhdetta, laatii hoito- ja käyttösuunnitelmia tai etsii valuma-alueelle sopivia kuormitusta vähentäviä rakenteita ja laatii niille suunnitelmia. Eri järvillä toimenpiteet vaihtelevat, vain vedenlaadun selvityksiä ja tiedotustoimintaa tehdään kaikissa kohteissa.
Lue lisää hankkeesta täältä.

Vesistösuunnittelu-PAKKA –hankkeen tuottaman tiedon ja suunnitelmien lisäksi tavoite on se, että kokeneet ja uudet suojeluyhdistykset pääsevät tekemään yhdessä ja samalla oppimaan ja saamaan ideoita toinen toisiltaan.

Pakkailemassa on mukana kuusi järvensuojeluyhdistystä Hämeenlinnasta, Janakkalasta ja Hattulasta; Katumajärven, Kankaistenjärven, Pannujärven, Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistykset, Pro Hauhonselkä (Hauhonselkä sekä Ilmoilanselkä) sekä Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys (Suojärvi, Viralanjärvi, Kuotolanjärvi).

Vesinäytteenotto ja analyysit

 • Järvinäytteenotto
 • Ojanäytteenotto/kuormituksen selvittäminen

Muut selvitykset

 • Sedimentin laatu ja/tai määrä
 • Ravintoverkoston rakenne
 • Vedenpinnan korkeus ja sen hallinta
 • Linnustoselvitykset
 • Kalakannan rakenne

Kunnostussuunnittelu

 • Valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden suunnittelu
 • Muut suunnitelmat; ml. hoito- ja käyttösuunnitelmat

Tiedotus ja hankkeen koordinointi

 • Hankkeen sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Tulosten tulkinta ja tiedottaminen
 • maksatustoimenpiteet
 • Raportointi

Hanke saa EUn maaseutuohjelman Leader-rahoitusta Linnaseutu Leader-toimintaryhmästä.

Hämeenlinnan kaupunki osallistuu hankkeeseen sekä omarahoitusosuudella että merkittävällä työpanoksella. Hankkeessa omarahoitusosuuksia saadaan myös HS Vedeltä, UPM Kymmeneltä ja Mäskälän osakaskunnalta. Hankkeessa tehdään talkootyötä. Hanketta hallinnoi ja osarahoittaa Vanajavesikeskus.

Samanaikaisesti Vesistösuunnittelu-PAKKA –hankkeen ”sisarhankkeena” toimii Hämeen ELY-keskuksen myöntämän vesienhoitoavustuksen turvin Vesistökunnostus-PAKKA, jossa samat toimijat ovat mukana toteuttamassa ja rakentamassa erilaisia jo valmiiksi suunniteltuja kunnostuskohteita.

 
 
 
 
 
 

Vesistökunnostus-PAKKA

Vesistökunnostus-PAKKA (2017-2019) -hankkeessa hankitaan tietoa toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista sekä toteutetaan sellaisia kunnostustoimia, joiden tarvittavat suunnittelutyöt on jo tehty edeltävien hankkeiden aikana.

Eri järvillä toimenpiteet vaihtelevat, tiedotustoimintaa tehdään kaikissa kohteissa.

 1. Vesistöseurannat (vedenlaadun kenttämittarilla, vedenpinnan korkeuden mittalaite)
 2. Kunnostustoimenpiteiden toteutus
 • vesikasvillisuuden niitto ja muu poistaminen (isosorsimo)
 • COOLOX-hapetus ja sen vaikutusten seuranta
 • Laskeutusaltaiden rakentaminen ja kunnostaminen ym. valuma-aluekunnostukset
 • Muut virtavesikunnostukset (pusikoiden raivaus, padon kunnostustyöt

Pakkailemassa on mukana kuusi järvensuojeluyhdistystä Hämeenlinnasta, Janakkalasta ja Hattulasta; Katumajärven, Kankaistenjärven, Pannujärven, Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistykset, Pro Hauhonselkä sekä Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys. Hämeenlinnan kaupunki osallistuu hankkeeseen sekä omarahoitusosuudella että merkittävällä työpanoksella. Hankkeessa omarahoitusosuuksia saadaan myös HS Vedeltä, UPM Kymmeneltä ja Mäskälän osakaskunnalta. Hankkeessa tehdään merkittävä määrä talkootyötä. Hanketta hallinnoi ja osarahoittaa Vanajavesikeskus.

Samanaikaisesti Vesistökunnostus-PAKKA –hankkeen ”sisarhankkeena” toimii Linnaseutu Leader ry:n myöntämän rahoituksen turvin Vesistösuunnittelu-PAKKA, jossa samat toimijat ovat mukana selvittämässä järviin joutuvan kuormituksen määrää, veden laatua sekä järvien eliöstöä. Lisäksi suunnitellaan uusia kunnostustoimia järvien valuma-alueille.

Hankeaika 2017-2019. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus, Vanajavesikeskus, Hämeenlinnan kaupunki, mukana olevat suojeluyhdistykset, Mäskälän osakaskunta, HS Vesi Oy, UPM Kymmene Oyj. Hankkeen omat sivut löytyvät täältä.