TEURON- JA PUUJOEN STARTTI

Puu- ja Teuronjoen valuma-alue on Vanajaveden vesistökuormituksen hot spot -alue. Teuronjoen ja Puujoen osuus Vanajan reitin keskusjärveen, Kernaalanjärveen, tuomasta fosforikuormasta on lähes 70 %, noin 30 000 kiloa fosforia joka vuosi. Lisäksi jokijatkumon kiintoaineskuorma on ilmakuvistakin silmin havaittavissa. Kuormitus on seurausta alueen eroosioherkkyydestä, tulvista ja maa- ja metsätalousvaltaisuudesta.

Molemmat joet ovat hyvää huonommassa ekologisessa tilassa. Näiden jokien tilan eikä myöskään alajuoksun vesistöjen (mm. Miemalanselkä-Lepaanvirta ja Vanajanselkä) tilan parantaminen ole mahdollista ilman, että Teuronjoen ja Puujoen kuormitusta saadaan vähennettyä.

Laajan hankekokonaisuuden aloitushanke

Startti-hanke on Teuronjoen ja Puujoen valuma-alueelle kohdistuvan laajemman hankekokonaisuuden aloitushanke. Laajaa hankekokonaisuutta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa (mm. Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, MTK Häme ja HAMK).

Teuronjoen ja Puujoen laaja hankekokonaisuus:

I vaihe:

 • Startti-hanke: selvityksiä ja suunnitelmia konkreettisille eroosiontorjunnan, tulvasuojelun ja säännöstelyn kehittämisen toimenpiteille:
  • selvitys uomaeroosion torjuntamenetelmistä
  • uoman keilaus
 • hydrologiset laskelmat sisältäen ilmastonmuutosskenaariot
 • tulvariskikartoitus
 • kalateiden yhteistyöneuvotteluiden käynnistäminen
 • hankekokonaisuuden seuraavien vaiheiden valmistelu

II vaihe

 • eroosion torjunnan suunnitelma
 • rantojen vieraslajikartoitus (erityisesti isosorsimo)
 • kalateiden suunnittelu
 • maanviljelijäyhteistyön käynnistäminen

III vaihe

 • maaperän kasvukunto, peltojen vedenpidätys- ja hiilensidontakyvyn vahvistaminen ja maanviljelijäyhteistyö
 • uomaeroosion torjunnan toteutus
 • isosorsimon torjunta
 • lupien hankinta kalateille

IV vaihe

 • kalateiden rakentaminen
 • maaperän kasvukunto- ja maanviljelijäyhteistyö jatkuu

Laajan hankekokonaisuuden vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään Vanajaveden jatkuvatoimisten veden laadun mittauslaitteiden verkostoa.

Teuron- ja Puujoen startti -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Teuronjoen ja Puujoen tilaa parantavat toimet. Hankkeessa tehdään selvityksiä ja suunnitelmia konkreettisille toimenpiteille, jotka vähentävät Puujoen ja Teuronjoen pelto- ja uomaeroosiota. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet tuottavat välttämättömiä lähtötietoja kuormitusta vähentävien toimenpiteiden valintaa, kohdentamista ja toteuttamista varten.

Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on teettää ostopalveluna (konsulttityönä) seuraavat toimenpiteet:

toimenpide

tulos

Selvitys eroosiontorjuntamenetelmistä

Osataan valita parhaiten soveltuvat eroosiontorjuntamenetelmät pää- ja sivu-uomien tärkeimpiin eroosiokohteisiin.

Uoman mittaus

Tunnistetaan uoman (erityisesti Puujoen) matalat/kapeat kohdat, jotka vaikuttavat joen virtaukseen ja tulvaherkkyyteen (ns. uoman pullonkaulat), ja uoman syvännealueet, joihin on kertynyt runsaasti sedimenttiä.