Vesientilatieto löytyy nyt kauppojen monitoreista

Vanajavesikeskuksen Vesientilatietoa kauppojen monitoreihin -hankkeessa kokeillaan uudenlaista ympäristöviestinnän muotoa. Tuomalla Vanajaveden valuma-alueella sijaitsevien jatkuvatoimisten vedenlaadun mittauslaitteiden tieto kauppojen monitoreihin on mahdollista tuottaa vaikuttavaa vesientilatietoa kaikkien ulottuville mielenkiintoisessa ja ymmärrettävässä muodossa.

Hankkeessa on mukana neljä kauppaa: Hämeenlinnan K-maatalouskauppa, Turengin K-supermarket, Lammin K-market sekä Linnatuuli. Hanketta rahoittaa Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Teknisestä toteutuksesta vastaa Masinotek Oy. Monitorit näyttävät ajantasaista tietoa kaupan lähivesistön sameudesta sekä veden ja ilman lämpötiloista. Sameusarvo kuvastaa eroosion ja veteen joutuneiden maa-ainesten määrää. Se vaihtelee mm. vuodenajan ja sademäärien mukaan: kevättulvien ja runsaiden sateiden aikaan sameus lisääntyy.

Vanajavesikeskus tuottaa ympäristötietoa viiden jatkuvatoimisen vedenlaadun mittauslaiteen avulla. S::can Spectrolyser –mittarit on asennettu Vanajaveden valuma-alueen korkeimmista ravinnekuormitusmääristä vastaavan vesistöketjun varrelle. Näin tietoa vesien kiintoaineen, ravinteiden ja orgaanisen hiilen määristä kertyy aina Lammin Pääjärveltä laskuojasta Hämeenlinnaan asti reilun 100 kilometrin matkalta. Kaikki tulokset ovat nähtävissä Vanajavesikeskuksen sivuilta kohdasta ”Mittaustuloksia”.

Vesientilatietoa kauppojen monitoreihin -hankkeessa etsitään erilaista ratkaisua ympäristötiedon välittämiseen. Vesientilatieto tuodaan suuren yleisön ulottuville, sinne, missä ihmiset muutenkin liikkuvat ja asioivat. Tällaista ympäristöviestinnän muotoa ei tiettävästi ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa. Hankkeessa ratkotaan sekä visuaalisia että teknisiä haasteita, jotka liittyvät vesientilatiedon kokoamiseen ja ymmärrettävässä muodossa esittämiseen. Käytännön toteutuksesta vastanneen Masinotekin rautaiset ammattilaiset ovat tehneet teknisellä puolella monia uudenlaisia ratkaisuja. Kentällä olevien mittareiden tieto siirretään Masinotekin kehittämään internet-pohjaiseen EMMI-monitorointipalveluun, joka kerää myös mm. säätilatietoja. EMMIstä tieto johdetaan kauppojen esitykset kokoavaan ja niitä hallinnoivaan MasMonitor-palveluun, jonka kautta etäohjataan monitoreihin kiinnitettyjä pienoistietokoneita, MasBoxeja. Pienoistietokoneet on suunniteltu tätä tarkoitusta varten ja niihin on koodattu oma selain erikoisasetuksineen.

Vesientilatietoa kauppojen monitoreihin -hankkeen monitorit ovat toiminnassa vuoden loppuun asti. Hankkeessa luodut ratkaisut ovat myös myöhemmin sovellettavissa tiedon esittämiseen sekä kaupoissa, julkisissa tiloissa että verkkopalveluissa.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}