Vanajavesikeskuksen avustusten hakuaika 1.3. – 31.3.2024

Vanajavesikeskus on varautunut myöntämään vuonna 2024 yhteensä enintään 20 000 € avustuksina omaehtoiseen vesienhoitotyöhön. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti Vanajavesikeskuksen toimialueella (ks. kartta sivun alaosassa) toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat ja viljelijät, voivat hakea avustusta.

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Toisin sanoen yksityisiin mökkirantoihin kohdistuvia hankkeita ei tueta, jollei niillä ole laajempaa vesialuetta tai asukasjoukkoa hyödyttävää vaikutusta. Avustettavan toiminnan tulee tukea Vanajavesikeskuksen toiminnan tavoitteita.

Vanajavesisäätiölle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää:

 • sähköpostitse osoitteeseen vanajavesikeskus@vanajavesi.fi
 • postitse osoitteeseen: Vanajavesikeskus, Perttulantie 84, 13430 Hämeenlinna

  ja hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.3.2024.

Avustuskohde 2023:  Pidennetty ja korotettu pohjapato Valajärvellä.

Avustuskohde 2023: Järvipelastajat torjumassa isosorsimolauttoja.


AVUSTETTAVAT TOIMENPITEET

Hankkeet tai toimenpiteet voivat olla vesistöjen kunnostusten suunnittelua, tiedonhankintaa tai kunnostustoimenpiteitä sekä muuta luonnonhoitoa vesistöissä ja rannoilla. Tuettavaa toimintaa voivat olla myös esim. vesistöihin liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien, koulutuksen sekä tiedotusaineistojen tuottamisen kulut. Avustusta voidaan myöntää myös uusien vesienhoitomenetelmien kehittämiselle sekä vesienhoitorakenteiden ylläpidolle.

AVUSTUKSEN MÄÄRÄ

Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 % hankkeen arvioidusta kokonaiskustannuksista. Laitehankinnoissa tukiprosentti on enintään 40 %. Hakemuksessa tulee esittää hankkeen kustannusarvio. Erittäin merkittävissä hankkeissa voidaan keskustella 70 % tukiosuuden ylittävästä avustusmäärästä, jolle hakijan on esitettävä perusteet hakemuksessaan. Hakijan omarahoitusosuudeksi voidaan lukea myös talkootyö (15 €/h, konetyö kuljettaja 15 €/h + kone 30 €/h). Avustusta myönnettäessä painotetaan avustettavan toiminnan laatua, laajuutta ja vaikuttavuutta. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen katsotaan eduksi. Hakijan tulee itse hankkia tarvittavat luvat tai suostumukset avustettavalle toimenpiteelle.

AVUSTUSPÄÄTÖKSET

Avustuksen jaosta päättää Vanajavesisäätiön hallitus huhtikuun 2024 kokouksessaan, jonka jälkeen avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

HAKEMUKSEN TIEDOT

Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

 • hakijataho ja hakijan yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero, pankkiyhteys);
 • avustuksen kohdealue esim. vesistö tai sen osa (liitteeksi mielellään kartta);
 • kuvaus toimenpiteistä, joille avustusta haetaan;
 • toimenpiteen toteutuksen ajankohta;
 • hankkeen odotetut vaikutukset tai tulokset;
 • kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista sekä haettava avustussumma;
 • rahoitussuunnitelma, mikäli hankkeelle haetaan muuta ulkopuolista rahoitusta.

MYÖNNETTYÄ RAHOITUSTA VASTAAN HAKIJALTA EDELLYTETÄÄN:

 •  kirjallinen selvitys hankkeen toteutumisesta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä
 •  hakija sitoutuu myös säilyttämään kuitit vähintään kahden vuoden ajan ja esittämään ne pyydettäessä Vanajavesisäätiölle
 • samoin hakija sitoutuu siihen, että avustuskohteelle voidaan tehdä tarkistuskäyntejä Vanajavesikeskuksen toimesta
 • hankkeesta voidaan myös tehdä tarvittaessa yhteistyössä lyhyt esittely Vanajavesikeskuksen verkkosivuille

Lisätietoja:
Vanajavesikeskuksen vt. pääsihteeri Eeva Einola: eeva.einola@vanajavesi.fi,  puh. 050 414 1701,
 www.vanajavesi.fi

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}