Vanajavesikeskuksen avustukset haettavissa 24.2. – 6.4.2020

Vanajavesikeskus on varautunut myöntämään vuonna 2020 yhteensä 20 000 € avustuksina omaehtoisille vesienhoitohankkeille. Avustuksia myönnetään Vanajavesikeskuksen toimialueella (ks. kartta) toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat ja viljelijät, voivat hakea avustusta.

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Toisin sanoen yksityisiin mökkirantoihin kohdistuvia hankkeita ei tueta, jollei niillä ole laajempaa vesialuetta tai asukasjoukkoa hyödyttävää vaikutusta. Avustettavan toiminnan tulee tukea Vanajavesikeskuksen toiminnan tavoitteita.

Avustuskohteiksi toivotaan erityisesti ehdotuksia hankkeista, jotka vähentävät vesiin aiheutuvaa kuormitusta ja eroosiota. Hankkeet tai toimenpiteet voivat olla myös vesistöjen kunnostusten suunnittelua, tiedonhankintaa tai kunnostustoimenpiteitä sekä muuta luonnonhoitoa vesistöissä ja rannoilla. Olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet ovat myös tukikelpoisia. Tuettavaa toimintaa voivat olla myös esim. vesistöihin liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien, koulutuksen sekä tiedotusaineistojen tuottamisen kulut. Avustusta voidaan myöntää myös uusien vesienhoitomenetelmien kehittämiselle.

Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 % hankkeen arvioidusta kokonaiskustannuksista. Laitehankinnoissa tukiprosentti on enintään 40 %. Hakemuksessa tulee esittää hankkeen kustannusarvio. Erittäin merkittävissä hankkeissa voidaan keskustella 70 % tukiosuuden ylittävästä avustusmäärästä, jolle hakijan on esitettävä perusteet hakemuksessaan. Hakijan omarahoitusosuudeksi voidaan lukea myös talkootyö (10 €/h, konetyö 30 €/h). Avustusta myönnettäessä painotetaan avustettavan toiminnan laatua, laajuutta ja vaikuttavuutta. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen katsotaan eduksi. 
Tyypillinen rahoitus yksittäiselle hankkeelle on ollut 300 - 2500 €.

Avustusten hakuaika alkaa 24.2.2020. Vanajavesisäätiölle osoitettujen vapaamuotoisten hakemusten tulee olla perillä viimeistään 6.4.2020.  Postitse lähetettävät hakemukset tulee lähettää osoitteeseen Vanajavesikeskus, Perttulantie 84, 13430 Hämeenlinna. Sähköpostitse hakemuksen voi lähettää osoitteella vanajavesikeskus@vanajavesi.fi.

Avustuksen jaosta päättää Vanajavesisäätiön hallitus huhtikuun 2020 kokouksessaan, jonka jälkeen avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille (mieluiten sähköpostitse).

Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

  • hakijataho ja hakijan yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero, pankkiyhteys);
  • avustuksen kohdealue esim. vesistö tai sen osa (liitteeksi mielellään kartta);
  • kuvaus toimenpiteistä, joille avustusta haetaan;
  • toimenpiteen toteutuksen ajankohta;
  • hankkeen odotetut vaikutukset tai tulokset;
  • kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista sekä haettava avustussumma;
  • rahoitussuunnitelma, mikäli hankkeelle haetaan muuta ulkopuolista rahoitusta.

Myönnettyä rahoitusta vastaan hakijalta edellytetään kirjallinen selvitys hankkeen toteutumisesta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Hakija sitoutuu myös säilyttämään kuitit vähintään kahden vuoden ajan ja esittämään ne pyydettäessä Vanajavesisäätiölle. Samoin hakija sitoutuu siihen, että hankkeesta tehdään tarvittaessa yhteistyössä lyhyt esittely Vanajavesikeskuksen verkkosivuille.

Lisätietoja: 
Vanajavesikeskuksen vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä
suvi.makela@vanajavesi.fi, puh. 050-449 3303, www.vanajavesi.fi

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}