Patotyömaat alkavat Renkajoen Hiittan padolla ja Kankaistenjärven luusuassa

Renkajoen Hiittan vanha säännöstelypato muutetaan pohjapadoksi.

Hiittan hanketta on valmisteltu Hämeen ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä vuodesta 2012 lähtien. Hiittankosken padon muutostyö kuuluu osana laajempaan, koko Renkajoen kalojen nousuesteiden poistoon tähtäävään kokonaisuuteen.

Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on muuttaa Renkajoen Hiittan vanha säännöstelypato kalan kulun mahdollistavaksi pohjapadoksi. Vanhan padon yläpuolelle tulee U-mallinen pohjakynnys ja padon alapuolista uomaa kiveämällä portaittain saadaan nousukorkeus kaloille soveltuvaksi. Hankkeessa korjataan myös paikalle jäävän vanhan betonipadon rakenteita niiltä osin, kun vesi on niitä murentanut. Työmaa sijaitsee yksityisomistuksessa olevassa pihapiirissä. Renkajoen vesi saattaa samentua alajuoksulle urakoinnin aikana. Työmaan arvioitu kestoaika on noin 1 kk ja työt alkavat helmikuun ensimmäisen viikon aikana. Tässä työssä urakoinnin tilaajana toimii Vanajavesikeskus ja urakoitsijana Keski-Suomen Rakennuspurku Oy.

Kankaistenjärven pintaa säännellyt vanha pohjapato ei ole ollut vedenpitävä. Helmikuun ensimmäisellä viikolla alkaneiden korjaustöiden aikana pato korjattiin niin, että se ei enää päästä lävitseen vettä. Patotyön seurauksena Kankaistenjärven keskivedenpinnan taso ei muutu, mutta pinnankorkeuden vaihteluiden odotetaan vähenevän. Myllyojan vesitilanteeseen padolla ei ole merkittävää vaikutusta. Tällä työmaalla urakoinnin tilaajana toimi Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry.

Molemmissa kohteissa työt edellyttivät vesilain mukaista lupaa Aluehallintovirastosta. Hankkeiden suunnittelu ja rahoitus on hankittu yhteistyössä alueen toimijoiden ja viranomaisten kesken.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}