Ojat kuntoon kestävästi Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Suurin osa peltojen peruskuivatuksista ja suometsien ojituksista Hämeessä on toteutettu ennen 1970-luvun loppua. Vuosikymmenten aikana ojat ovat hiljalleen kasvaneet umpeen ja pohjalle on kertynyt lietettä, eivätkä ne enää toimi halutulla tavalla. Huonosti toimivista ja umpeenkasvaneista valtaojista kärsii peltojen salaojitus ja maan rakenne, mikä pienentää pelloilta saatavaa satoa ja vaikeuttaa viljelyä. Riittämätön kuivatus metsäojitusalueilla puolestaan hidastaa puuston kasvua.

Maa- ja metsätalouden näkökulmasta toimivasta peruskuivatuksesta huolehtiminen parantaa elinkeinojen kannattavuutta.  Ojien perkauksessa tulee kuitenkin kuivatushyödyn lisäksi ottaa huomioon ojituksen vaikutukset vesistöön, maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Ojien perkauksessa liikkeelle lähtevät ravinteet ja kiintoaine tulisi saada hallintaan ennen niiden päätymistä puroihin, jokiin ja järviin. Kukapa haluaisi mökkirantaansa tai kalavesiinsä ojituksen aiheuttamaa kuormitusta. Valtaojat ja purot sekä niiden yhteydessä olevat pohjapadot, tulvatasanteet, kosteikot ja laskeutusaltaat luovat myös vaihtelevuutta maisemaan ja lisäävät viljelysmaiden ja talousmetsien monimuotoisuutta.

Hämeessä käynnistyi vuoden 2016 lopussa maa- ja metsätalouden ojitukseen ja valumavesien hallintaan keskittyvä OK – Ojat kuntoon –hanke, jonka tavoitteena on kannustaa maanomistajia ja ojitusyhteisöjä toteuttamaan ojien kunnostushankkeita nykyaikaisilla menetelmillä. Muita kohderyhmiä ovat ojitushankkeiden suunnittelijat, urakoitsijat, vesiensuojeluyhdistykset, neuvontaorganisaatiot sekä valvontaviranomaiset. Hankkeen tavoitteena on tuoda valuma-alueajattelua osaksi kuivatushankkeiden käytännön toteutusta lisäämällä maa- ja metsätalouden kuivatuksen toimijoiden yhteistyötä.

Hanke jakautuu neljään osatehtävään, jotka ovat: peruskuivatuksesta ja kunnostusojituksesta tiedottaminen, vanhojen ojitushankkeiden digitointi paikkatiedoksi, ojitusyhteisöjen ja metsänomistajien aktivoiminen 2-4 pilottialueella sekä vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon ohjeistus ja pilottikohteet.

OK – Ojat kuntoon –hanke toteutetaan 1.11.2016-31.12.2019 välisenä aikana Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Etelä-Suomen Salaojakeskus, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry sekä Tapio Oy. Hanke on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama ja se toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuella.

Ajankohtaista

Aloitusseminaari 4.5.2017 klo 9-12 Hämeenlinnassa (Visamäentie 35 B, Hämeen ammattikorkeakoulu). Aiheena hankkeen esittely, Hämeen pelto- ja metsäojitusten tausta, nykytila ja tarpeet tulevaisuudessa, ojien kunnossapidon rahoitusmahdollisuudet sekä valuma-aluetarkastelu peruskuivatuksessa. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.

Bussiretki 7.6.2017. Tutustuminen Hardombäckenin peruskuivatushankkeeseen Loviisanjoen valuma-alueella sekä vierailu mm. salaojaputkia valmistavalla Uponorin tehtaalla Nastolassa.

Matkalle lähdetään Hämeenlinnasta ja Lahdesta. Maksuttoman retken kohderyhmänä ovat maanomistajat, ojitusyhteisöjen edustajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset tapahtumiin:

OK – Ojat kuntoon, www.hamk.fi/ojatkuntoon

Petra Korkiakoski, projektipäällikkö

Hämeen ammattikorkeakoulu

puh. 050 4431 229

sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}