Vanajaveteen uusi automaattinen vedenlaadun mittauslaite

Vanajaveden vesistöalueen vedenlaatua seuraavien jatkuvatoimisten mittareiden verkostoa on laajennettu useiden vuosien ajan kattamaan Lammin Pääjärvestä Teuronjoen ja Puujoen kautta Vanajavedelle kulkeva vesistöreitti. Toukokuussa verkostoon liitettiin viimeisin mittalaite, joka sijoitettiin Vanajaveteen Hämeenlinnan Hakalanniemen edustalle. Uuden laitteen myötä on mahdollista seurata yli 100 kilometrin pituisen vesistöketjun vedenlaatua suoraan internetin kautta. Tuloksia voi katsoa täältä.

Uusi S::can – vedenlaatumittari ostettiin Lammin biologisen aseman, HS-Veden ja Vanajavesikeskuksen yhteishankintana.  Se on tekniikaltaan samanlainen kun muut alueella jo olevat viisi mittaria.  Lisäksi Vanajanselällä on avovesiajan ominaisuuksia mittaavat kaksi laiteyksikköä.

Laitteet mittaavat veden laadun kerran tunnissa. Niiden avulla voidaan seurata kiintoaineen, ravinteiden ja orgaanisen hiilen määrää. Saatujen tulosten perusteella voidaan laskea vesistön kuljettamien aineiden hetkellinen ja vuotuinen määrä.  Tiheä mittausväli mahdollistaa mm. sää- ja virtausolosuhteiden muutosten vaikutusten seurannan. Eri osissa vesistöreittiä sijaitsevien laitteiden avulla saadaan tietoa mm. siitä, miten veden mukana kulkeutuvat aineet liikkuvat vesistöreitin eri osissa ja miltä alueilta kuormitus on peräisin.

Vuonna 2014 nitraatti-typen määrä oli alueen virtavesissä keskimäärin 1.7 kg typpeä valuma-aluehehtaaria kohden ja liuennen orgaanisen hiilen määrä vastaavasti 15 kg hiiltä/ha. Kun nitraattitypestä valtaosa on peräisin pelloilta, niiltä huuhtoutuvan nitraattitypen määrä on noin 6 kg/ha.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}