Vanajavesikeskus myöntää avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle 2014

Vanajavesikeskus on varautunut myöntämään vuonna 2014 yhteensä 10 000 € avustuksia omaehtoiseen vesienhoitotyöhön. Avustuksia myönnetään Vanajavesikeskuksen toimialueella (ks. kartta) toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat ja viljelijät, voivat hakea avustusta.

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Ts. yksityisiin mökkirantoihin kohdistuvia hankkeita ei tueta, jollei niillä ole laajempaa vesialuetta tai asukasjoukkoa hyödyttävää vaikutusta. Avustettavan toiminnan tulee tukea Vanajavesikeskuksen toiminnan tavoitteita.

Avustuskohteiksi toivotaan erityisesti ehdotuksia hankkeista, jotka vähentävät vesiin aiheutuvaa kuormitusta ja eroosiota. Hankkeet tai toimenpiteet voivat olla myös vesistöjen kunnostusten suunnittelua, tiedon-hankintaa tai kunnostustoimenpiteitä sekä muuta luonnonhoitoa vesistöissä ja rannoilla. Olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet ovat myös tukikelpoisia. Tuettavaa toimintaa voivat olla myös esim. vesistöihin liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien, koulutuksen sekä tiedotusaineistojen tuottamisen kulut. Avustusta voidaan myöntää myös uusien vesienhoitomenetelmien kehittämiselle.

Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 % hankkeen arvioidusta kokonaiskustannuksista. Hakemuksessa tulee esittää hankkeen kustannusarvio. Erittäin merkittävissä hankkeissa voidaan keskustella 70 % tukiosuuden ylittävää avustusmäärästä, jolle hakijan on esitettävä perusteet hakemuksessaan. Hakijan oma-rahoitusosuudeksi voidaan lukea myös talkootyö (10 €/h, konetyö 30 €/h).

Avustusta myönnettäessä painotetaan avustettavan toiminnan laatuun, laajuuteen ja vaikuttavuuteen.

Avustusten hakuaika alkaa 20.3.2014. Vanajavesisäätiölle osoitettujen vapaamuotoisten hakemusten tulee olla perillä 25.4.2014 klo 15.00 mennessä osoitteessa Sibeliuksenkatu 25 B 10, 13100 Hämeenlinna. Avustuksen jaosta päättää Vanajavesisäätiön hallitus kesäkuun 2014 kokouksessaan, jonka jälkeen avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille (mielellään sähköpostitse).

Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:
• hakijataho ja hakijan yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero, pankkiyhteys);
• avustuksen kohdealue esim. vesistö tai sen osa (liitteeksi mielellään kartta);
• kuvaus toimenpiteistä, joille avustusta haetaan;
• toimenpiteen toteutuksen ajankohta;
• hankkeen odotetut vaikutukset tai tulokset;
• kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista sekä haettava avustussumma;
• rahoitussuunnitelma, mikäli hankkeelle haetaan muuta ulkopuolista rahoitusta.

Myönnettyä rahoitusta vastaan hakijalta edellytetään kirjallinen selvitys hankkeen toteutumisesta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Hakija sitoutuu myös säilyttämään kuitit vähintään kahden vuoden ajan ja esittämään ne pyydettäessä Vanajavesisäätiölle. Samoin hakija sitoutuu siihen, että hankkeesta tehdään yhteistyössä lyhyt esittely Vanajavesikeskuksen verkkosivuille.

Lisätietoja: Vanajavesikeskuksen pääsihteeri, asiamies Sanni Manninen Johansen
sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi, puh. 050-344 1715, www.vanajavesi.fi

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}