Vanajavesikeskuksen avustukset haussa 1.2.-31.3.2018 omaehtoisiin vesienhoitotöihin

Vanajavesikeskus on varautunut vuonna 2018 myöntämään 10 000 € avustuksia omaehtoiseen vesienhoitotyöhön. Avustuksia myönnetään Vanajavesikeskuksen toimialueella (ks. kartta) toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat ja viljelijät, voivat hakea avustusta.

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Toisin sanoen yksityisiin mökkirantoihin kohdistuvia hankkeita ei tueta, jollei niillä ole laajempaa vesialuetta tai asukasjoukkoa hyödyttävää vaikutusta. Avustettavan toiminnan tulee tukea Vanajavesikeskuksen toiminnan tavoitteita.

Avustuskohteiksi toivotaan erityisesti ehdotuksia hankkeista, jotka vähentävät vesiin aiheutuvaa kuormitusta ja eroosiota. Hankkeet tai toimenpiteet voivat olla myös vesistöjen kunnostusten suunnittelua, tiedonhankintaa tai kunnostustoimenpiteitä sekä muuta luonnonhoitoa vesistöissä ja rannoilla. Olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet ovat myös tukikelpoisia. Tuettavaa toimintaa voivat olla myös esim. vesistöihin liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien, koulutuksen sekä tiedotusaineistojen tuottamisen kulut. Avustusta voidaan myöntää myös uusien vesienhoitomenetelmien kehittämiselle.

Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 % hankkeen arvioidusta kokonaiskustannuksista. Laitehankinnoissa tukiprosentti on enintään 40 %. Hakemuksessa tulee esittää hankkeen kustannusarvio. Erittäin merkittävissä hankkeissa voidaan keskustella 70 % tukiosuuden ylittävästä avustusmäärästä, jolle hakijan on esitettävä perusteet hakemuksessaan. Hakijan omarahoitusosuudeksi voidaan lukea myös talkootyö (10 €/h, konetyö 30 €/h). Avustusta myönnettäessä painotetaan avustettavan toiminnan laatua, laajuutta ja vaikuttavuutta.

Avustusten hakuaika alkaa 1.2.2018. Vanajavesisäätiölle osoitettujen vapaamuotoisten hakemusten tulee olla perillä 31.3.2018 klo 15.00 mennessä. Postitse lähetettävät hakemukset tulee lähettää osoitteeseen Perttulantie 84, 13430 Hämeenlinna. Sähköpostitse hakemuksen voi lähettää osoitteella sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi.

Avustuksen jaosta päättää Vanajavesisäätiön hallitus huhtikuun 2018 kokouksessaan, jonka jälkeen avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille (mieluiten sähköpostitse).

Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:
• hakijataho ja hakijan yhteystiedot (sähköposti,osoite, puhelinnumero, pankkiyhteys);
• avustuksen kohdealue esim. vesistö tai sen osa (liitteeksi
mielellään kartta);
• kuvaus toimenpiteistä, joille avustusta haetaan;
• toimenpiteen toteutuksen ajankohta;
• hankkeen odotetut vaikutukset tai tulokset;
• kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista sekä
haettava avustussumma;
• rahoitussuunnitelma, mikäli hankkeelle haetaan muuta
ulkopuolista rahoitusta.

Myönnettyä rahoitusta vastaan hakijalta edellytetään kirjallinen selvitys hankkeen toteutumisesta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Hakija sitoutuu myös säilyttämään kuitit vähintään kahden vuoden ajan ja esittämään ne pyydettäessä Vanajavesisäätiölle. Samoin hakija sitoutuu siihen, että hankkeesta tehdään yhteistyössä lyhyt esittely Vanajavesikeskuksen verkkosivuille.

Lisätietoja: Vanajavesikeskuksen pääsihteeri, asiamies Sanni Manninen Johansen sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi,
puh. 050-344 1715, www.vanajavesi.fi

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}