Hankkeet

FRESHABIT LIFE IP –hanke (2016-2022)

Vanajaveden alue on yksi Metsähallituksen koordinoiman valtakunnallisen FRESHABIT-hankkeen kohdealueista. Koko hankkeessa on mukana 30 kumppania ja 8 aluetta eri puolilta Suomea. Valtakunnallisen hankkeen kokonaisbudjetti on 20 M€ ja se on osa EU:n LIFE-ohjelmaa. Vanajaveden alueen kokonaisbudjetti on 1,3 M€.

Vanajaveden alueella hankkeessa toteutetaan lintuvesi- ja valuma-aluekunnostuksia, tutkimuksia, mallinnustyötä, virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksien kehittämistä sekä alueen asukkaiden aktivointia ja muita vesienhoitotoimia ja elinympäristökunnostuksia laajassa yhteistyössä Natura2000-alueilla ja niiden lähiympäristössä. Töitä tällä alueella tekevät Vanajavesikeskuksen lisäksi Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.

Hankkeen Vanajaveden alueen kokonaisuutta rahoittavat EU:n ja edellä mainittujen lisäksi myös Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset. Hanketta koordinoi Vanajavesisäätiö.

Alla olevaan karttaan on merkattu kunnostuskohteet, jotka sijaitsevat Hämeessä ja Pirkanmaalla. Lisäksi mukana on myös Evon Valkea Kotinen, joka toimii hankkeessa luonnontilaisena vertailualueena.

Metsähallituksenjulkaisema FRESHABIT LIFE IP -hankkeen Vanajaveden alueen tarinakartta.
Euroopan komissio on myöntänyt suomalaiselle FRESHABIT-hankkeelle rahoitusta lähes 12 miljoonaa järvien, jokien ja pienvesien kunnostamiseen ja tätä edistäviin uusiin käytäntöihin.Vanajaveden alueelle tästä rahoituksesta tulee noin 800 000 €.

Tavastia Blueways -vesistömatkailuhanke 1.1.2018-31.12.2019

Tavastia Blueways -hankkeessa kehitetään mm. kansainvälisiä, eri teemaisia melontareittejä, vesiluontopolkuja ja kalastuspaikkoja kulttuuri- ja maisema-arvot huomioiden. Kohteille luodaan monikanavaista näkyvyyttä. Kanta-Hämeen alueelle kootaan kattava ja laadukas matkailuyritysten verkosto sekä toimivat oheispalvelut. Lisäksi hankkeessa rohkaistaan pk-yrityksiä kytkemään aktiviteetit osaksi matkailupalvelupaketteja ja muodostamaan yritysryhmiä. Yhteistyötä tehdään yli maakuntarajojen sekä matkailuyrittäjien että muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Tavastia Blueways –hankkeen tuoma lisäarvo voidaan hyödyntää sekä matkailuyrityksissä että alueen muissa matkailuhankkeissa ja käynnistyvissä Leader-hankkeissa. Kehittäminen tapahtuu kansainvälisen matkailun Outdoors Finland –kriteerien mukaisesti. Valtakunnallisesti uutta tässä hank-keessa ovat mm. mobiiliteknologiaa hyödyntävät sup-lautareitit, joissa yhdistetään maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaat kohteet yhteistyössä Museoviraston kanssa. Myös uutta teknologiaa hyödyntävät tiedepohjaiset vesiluontopolut ovat uusi avaus.

Tavastia Blueways -kehittämishankkeen tuloksena syntyy mm.
• monipuolisia ja helposti saavutettavia melonta- ja soutureittejä
• Hämeen luonnon ja kulttuurin erityispiirteitä esitteleviä ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä vesiluontopolkuja
• Hämeen parhaita kalapaikkoja ja niihin liittyviä palveluja elämyksellisesti esittelevä verkkosivusto
• selvitys testatuista ja turvallisista, erilaisiin talviaktiviteetteihin soveltuvista jääreiteistä
• monikanavaisia, myös kansainvälisiä asiakkaita palvelevia viestintäkokonaisuuksia ja –materiaaleja
• luonto- ja maaseutumatkailuyritysten kanssa laadittuja reitistöpalvelupaketteja
• hankkeen toimenpiteitä tukevia investointihankkeita
• yritysryhmiä

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014-2020).

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Mika Soramäki, mika.soramaki(at)vanajavesi.fi

Lastuja laineilla -ympäristökasvatushanke 1.8.2018-31.7.2019

Lastuja laineilla –hanke yhdistää ympäristö-, kulttuuri- ja seikkailukasvatuksen tarjoamalla ala- ja yläkoululaisille elämyksellisen ja erilaisen oppimiskokemuksen Hämeeseen rakennettavia mobiiliteknologiaa hyödyntäviä vesiluontopolkuja käyttämällä. Vanajaveden laakson arvokasta kansallismaisemaa sekä Tammelan järviylängön vanhaa kulttuuriperintöä ja luontoa esittelevät vesiluontopolut ovat uudenlainen avaus ja niihin yhdistetyt koululaisten melontaretket kytkevät oppimisen omakohtaisiin kokemuksiin. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti nämä seikkailupäivät sekä niiden rinnalla järjestettävät vesiteemaiset oppitunnit yhdistävät oppiaineita laaja-alaisesti. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä 16 ala- ja yläkoululaisten seikkailupäivää ja vesiteemaista oppituntia. Suunnittelussa kiinnitetään erityishuomiota turvallisuusnäkökohtiin, palautteen keräämiseen ja opetustapahtumien toistettavuuteen. Hankkeen tuloksena syntyy erilaisia testattuja ja modifioitavia malliohjelmia, joita voi hyödyntää valtakunnallisesti.

Lastuja laineilla –hanke on osa kulttuuriperinnön teemavuotta 2018, jonka tarkoituksena on lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja digitaalista saatavuutta etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Lisäksi hanke toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa mm. vahvistamalla kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Kestävä elämäntapa lisää myös ymmärtämystä mm. ilmastonmuutoksesta, jota hillitsee myös hankkeessa toteutettava lähikulttuuri- ja luontomatkailu sekä niiden arvostuksen nostaminen.

Hanke saa rahoituksensa Ympäristöministeriöltä ja Vanajavesisäätiöltä.

Lisätietoja:
Ympäristökoordinaattori Heidi Kontio, heidi.kontio(at)vanajavesi.fi

Vesistösuunnittelu-PAKKA

Hankeaika 2017-2019. Hanketta rahoittaa EUn Maaseuturahasto/Linnaseutu Leader, Vanajavesikeskus, Hämeenlinnan kaupunki, mukana olevat suojeluyhdistykset, Mäskälän osakaskunta, HS Vesi Oy, UPM Kymmene Oyj. Hankkeen omat sivut löytyvät täältä.

Vesistökunnostus-PAKKA

Hankeaika 2017-2019. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus, Vanajavesikeskus, Hämeenlinnan kaupunki, mukana olevat suojeluyhdistykset, Mäskälän osakaskunta, HS Vesi Oy, UPM Kymmene Oyj. Hankkeen omat sivut löytyvät täältä.

Leväsieppari-hanke

Leväsieppari-hankkeessa tutkitaan jätevesien sisältämien ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä levien avulla. Tavoitteena on vesistökuormituksen vähentäminen ja levien sitomien ravinteiden hyötykäyttö.

Ympäristöministeriö on rahoittanut Leväsieppari-hanketta 347 200 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta. Hankkeen omat sivut löytyvät täältä.