Kevättulva meni jo! Vai menikö?

Säätilalla on vaikutusta kaikkeen. Ilmastonmuutos vaikuttaa säätilaan. Siksi meidän pitää olla hereillä ja mielellään myös tietoisia siitä, millaisia muutoksia vesistöjen ja vesistökunnostuksen elämään on odotettavissa.

Lauhat talvet välillä sulavine lumineen ja mitättömine routineen ovat tulevat olemaan pulmallisia. Maaperästä irtoava ravinnekuormitus lisääntyy. Sula maa ja talvitulvat huuhtelevat kiintoainetta ja ravinteita pelloilta, joissa kasvipeite ei ole sitä sitomassa. Runsaat ja kylmät hulevedet kaupunkien katualueilta ja parkkipaikoilta sekoittavat jätevedenpuhdistamoiden arkea ja voivat johtaa ylijuoksutustilanteisiin. Sademäärän on ennustettu lisääntyvän Suomessa erityisesti talviaikaan, jolloin haihtuminen on vähäistä ja siksi talvitulvat tulevat olemaan nykyistä todennäköisempiä. Muutoinkin rankkasateiden todennäköisyyden ennustetaan kasvavan, jolloin äkilliset muutokset virtaamissa aiheuttavat tulvia.

Roudattomuus ja keskellä talvea osuvat lauhat jaksot haastavat myös perinteisen vesistö- ja valuma-aluekunnostustoiminnan. Suomessa moni käytännön toimi on pyritty suorittamaan talvella, kun maa ja jää kantavat raskaita koneita ja laitteita. Tavallisella kaivinkoneella on voitu tehdä esimerkiksi laskeutusaltaita tai ruopata umpeenkasvaneita rantoja. Emme ole tarvinneet kalliimpia erikoislaitteita tai tekniikoita. Säännönmukaisiksi käyneet ”nykytalvet” ovat yllättäneet urakoiden teettäjät ja tekijät. Monta työmaata on lykätty jopa seuraavaan vuoteen odottamaan suosiollisempia kelejä.

Ilmastonmuutosta ei voi enää estää, mutta siihen voidaan pyrkiä sopeutumaan. Me joudumme taistelemaan kasvavia ravinnevirtaamia vastaan, jolloin paikallaanpysyminenkin on voitto. Sitä emme vielä kovin tarkasti tiedä, kuinka kevättulvien ja –ravinnehuippujen siirtyminen kohti talvea vaikuttaa itse vesistön tilaan ja eliöyhteisöön. Valuma-alueet ovat muuttuneet huonosti vettä varastoiviksi ja siksi olemme aika ajoin pulassa tulvahuippujen noustua asunto-alueille tai peltomaille. Vesienhoito ja tulvasuojelu kulkevatkin käsi kädessä. Vesienhoidon ratkaisut ovat Suomessa pitkälle hydrologisen kierron hyvää hallintaa.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}