Kesäkysely Vanajaveden tilasta

Hyviä uutisia! Ruskeenkärjen ja Tenholan alueen asukkaat ovat sitä mieltä, että Vanajanselän veden tilanne on parantunut kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Tämä kävi ilmi kyselystä, jonka laadin ollessani Vanajavesikeskuksessa työharjoittelijana. Kysely esiteltiin ja se annettiin kiinnostuneille Tenholan kyläjuhlilla 18.7.2015 ja lisäksi tämän jälkeen se jaettiin Ruskeenkärjen asukkaiden postilaatikoihin.

Kyselyitä jaettiin yhteensä 65 kappaletta ja niihin saatiin 33 vastausta. Kaikkien osoitteensa ilmoittaneiden kesken arvotaan syksyllä ilmestyvä Vanajavesi-kirja, mutta halutessaan vastaukset saattoi jättää myös anonyyminä. Vastanneista melkein puolet ilmoitti viettävänsä joko Ruskeenkärjen tai Tenholan alueella yli 90 vuorokautta vuosittain.

Suurin osa vastanneista on sitä mieltä, että Vanajanselän veden tämänhetkinen tila on tyydyttävä. Tämä on samoilla linjoilla ELY-keskuksen tekemän järvien ekologisen tilan luokittelun kanssa, jossa Vanajanselkä on luokiteltu keltaiseksi eli tyydyttäväksi. Kyselyn perusteella Vanajaveden tilaa pitää hyvänä seuraavaksi eniten ihmisiä ja erään mielestä tila on jopa erinomainen. Tämän lisäksi liki puolet vastanneista ilmaisi huomanneensa veden tilan kehittyneen parempaan suuntaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Moni ilmaisi sinileväesiintymien harventuneen, kalakuolemien vähentyneen ja veden kirkastuneen. Vastauksista löytyy toisaalta pari eriävääkin mielipidettä sinileväesiintymien määrästä, mutta yleisesti ottaen suurin osa ihmisistä on tyytyväisiä. Sinilevätilanteesta on myös hankala kerätä täysin tarkkaa tietoa tällaisen kyselyn perusteella, sillä ovathan jokaisen rannalla asujan näkemykset omakohtaisia ja tulkinnanvaraisia. Niitä, jotka olivat vastanneet veden tilan huonontuneen, haittasi muun muassa rehevöityminen, lima rantakivillä sekä vaahto ja roskat vedessä. Muita viimeisen viiden vuoden aikana alueen asukkaita haitanneita tekijöitä oli esimerkiksi liian matala vedenpinta talvisin sekä jäiden rantaviivoille aiheuttamat vauriot.

Uiminen oli ehdottomasti kaikista yleisin tapa viettää vapaa-aikaa veden äärellä. Paria vastaajaa lukuun ottamatta kaikki ilmoittivat uivansa. Veneily osoittautui kyselyn perusteella lähes yhtä suosituksi: jopa 85 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi veneilevänsä ainakin jossain määrin.

Suurin osa vastanneista ilmoitti kalastavansa satunnaisesti, noin yhdestä kerrasta viiteen kertaan kesässä. Seuraavaksi eniten oli henkilöitä, jotka ilmoittivat, etteivät kalasta lainkaan. Ne, jotka kalastavat, käyttävät enimmäkseen verkkoja, joita lähes puolet kyselyyn vastanneista sanoi käyttävänsä. Ravuista nauttiminen vaikuttaa myös olevan yleistä, sillä ravustus paljastui sekä heittokalastusta ja mato-onkimista paljon suositummaksi, ja oli toiseksi suosituinta verkkokalastuksen jälkeen. Tämän lisäksi kaksi asukasta kertoi uistelevansa, mikä ei ole ollenkaan ihme, onhan Vanajanselkä tunnettua kuhan uistelusta.

Kyselyn avulla Vanajavesikeskus keräsi myös palautetta toiminnastaan. Vain muutama vastanneista sanoi tuntevansa Vanajavesikeskuksen toimintaa hyvin, mutta ne, jotka tietävät keskuksen toiminnasta, ovat lukeneet siitä lehdistä sekä saaneet tietoa yleisötapahtumissa. Vastanneet toivoivat, että Vanajavesikeskus tulisi näkyvämmin esille mediassa, antaisi konkreettisia neuvoja vesistön hoidon edistämiseksi ja pyrkisi siihen, että jokaisella olisi halutessaan mahdollisuus tutustua paremmin Vanajaveden tilaan ja vesitutkimusten tuloksiin nostamalla julkisesti avoimena olevan informaation määrää ja helpottamalla sen hakemista.

Positiivista ja ilahduttavaa on se, että monet kyselyyn vastanneet henkilöt ilmaisivat olevansa valmiita huolehtimaan järven tilasta. Monet mainitsivat, etteivät pese pyykkiä järvessä ja varmistavat, ettei vesistöön kulkeudu mitään haitallisia aineita ja kemikaaleja. Lisäksi motivaatiota ja innostusta kuvaa hyvin muun muassa se, että jotkut vastanneista mainitsivat haluavansa osallistua vedensuojelutalkoisiin ja tai muihin konkreettisiin vedenhoitotempauksiin. Vaikuttaa siis ainakin siltä, että asenne on kohdallaan ja suunta on kohti yhä terveempiä vesiä!
Elsa Kivinen, kesäharjoittelija Vanajavesikeskuksessa

 

 

stat_vastaukset alueittain_pylväs

 

stat_oleskeluvrk

oleskeluvrk-pieni

 

stat_vanajaveden tila

vanajavedentila-pieni

 

stat_kehitys 10v

vanajavedenkehitys-pieni

 

stat_mikä haitannut

haitat-pieni

 

stat_miten hyödynnätte

vedenhyödynt-pieni

stat_kalastatteko

stat_kalastustapa

 

stat_jätevesijärjestelmä

jätevesijärj-pieni

 

stat_wc

 

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}