Kernaalanjärvellä verkkokoekalastusta katsastamassa

Kernaalanjärvellä on parhaillaan käynnissä verkkokoekalastus, joka on osa velvoitetarkkailua. Koekalastuksista saatujen tulosten perusteella on tarkoitus arvioida järven kalakannan kokoa, kalayhteisön rakennetta, lajien runsaussuhteita sekä populaation mahdollisia muutoksia ja ennen kaikkea verrata tuloksia aiempiin vuosiin.

Verkkokoekalastusta suorittaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n kalastotutkija Ari Westermark joukkoineen. Hattulanselällä ja Miemaalanselällä koekalastus on jo suoritettu, Kernaalanjärven jälkeen he suuntaavat Lepaan virtaan.

Ohjeiden mukaiset verkkokoekalastukset toteutetaan kesäkerrostuneisuuden aikana eli heinäkuun alun ja syyskuun puolivälin välisenä aikana. Silloin olosuhteet ja kalojen käyttäytyminen ovat mahdollisimman vakaita. Järvialueilla käytetään standardoitua NORDIC-yleiskatsausverkkoa, joita sijoitetaan järveen syvyysvyöhykkeittäin satunnaisotannan periaattein. Verkot lasketaan illan suussa ja nostetaan seuraavana aamuna, jolloin pyyntiajaksi tulee n. 12 tuntia. Menetelmä toteutetaan tulosten luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi samanlaisena jokaisena seurantajakson ajankohtana samoilla pyyntipaikoilla. Tarkkailun kohteeksi valittava alue, tässä tapauksessa Kernaalanjärvi, on jaettu ruutuihin, jotka on numeroitu ja ruuduista on arvottu verkkopaikat. Kuhunkin paikkaan lasketaan yksi yleiskatsausverkko. Samaa verkkopaikkaa ei käytetä peräkkäisinä pyyntikertoina eikä verkkoja sijoiteta vierekkäisiin ruutuihin.

Saalis käsitellään verkko- ja solmuvälikohtaisesti. Yksikkösaaliin määrittämistä varten kunkin verkon kalat lajitellaan, minkä jälkeen kunkin lajin yhteismäärät ja painot lasketaan ja punnitaan solmuväleittäin. Westermarkin mukaan silmämääräisesti yksikkösaalis on samaa luokkaa kuin ennenkin.

Odotamme mielenkiinnolla varsinaisia tuloksia.

Lähteet:
Ari Westermark, Kernaalanjärvi 12.8.2015
”Ohjeistus verkkokoekalastuksen käyttöön kalataloustarkkailussa” (tammela.fi)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}