Isosorsimon vaikutukset

Isosorsimon sopeutuminen ja menestyminen Suomen luonnossa perustuu sen kokoon sekä tehokkaaseen leviämiseen vahvan juurakkonsa avulla niin maassa kuin vedessäkin. Lisäksi sen siemenet leviävät ihmisten, laitteiden ja eläinten mukana. Laji on syrjäyttänyt ja syrjäyttää Suomessa aggressiivisesti massakasvustoillaan maamme alkuperäisiä rantakasveja sekä aiheuttaa rantojen umpeen kasvamista. Tämä muuttaa haitallisesti mm. kalojen, rapujen ja vesilintujen elinympäristöjä. Isosorsimon ekologiset vaikutukset ulottuvat samalla myös sosiaalisiin ja taloudellisiin, kun rantojen virkistyskäyttöarvo laskee mm. uimisen, veneilyn ja kalastamisen hankaloitumisen myötä. Vesiliikenteelle voi aiheutua jopa suoranaista vaaraa isosorsimoiden kasvustoista lohkeavista lautoista, jotka kulkevat virran mukana vesistössä pitkiäkin matkoja ja tukkivat vesiväyliä. On myös havaittu isosorsimon takertuvan siltoihin ja aiheuttavan rakenteille haittaa. Laajoilla ja monotonisilla isosorsimokasvustoilla voidaan katsoa olevan kulttuurisesti maisema-arvoa vähentävä vaikutus.

Isosorsimosta voi olla kuitenkin myös hyötyä ympäristölle. Vesilinnuille isosorsimokasvustot tarjoavat hyviä pesimisalustoja ja kaloille suoja- ja lisääntymispaikkoja. Kasvillisuus myös suojaa rantaa eroosiolta ja pidättää ravinteita.

Lisätietoa vaikutuksista: