Hyviä vesiensuojelu-uutisia kentältä: Joutjärven Suojeluyhdistys ry

Joutjärvi Janakkalassa on Kokemäenjoen vesistön latvavesiin kuuluva järvi, jonka vedet laskevat Rehakan ja Haapajärven kautta Kernaalanjärveen ja edelleen Vanajaveteen. Järven pinta-ala on n. 120 ha ja suurin syvyys 11 metriä.

Järven tila on muuttunut 1960-luvun erittäin kirkasvetisestä lähdejärvestä rehevöityneemmäksi ja sameammaksi. Suurimpana syynä tähän muutokseen ollut järveen laskevien ojien kautta tapahtuva kuormitus. Järven valuma-alueella on maataloutta ja suo- ja metsäalueita, jotka kuormittavat järveä. Järven veden vaihtuminen on erittäin hidasta, jopa neljä vuotta.

Joutjärven Suojeluyhdistyksen tärkein tehtävä on saada vähennettyä tätä kuormitusta ja estää rehevöitymisen jatkuminen.

Joutjärveä eniten kuormittavat ojat ovat Peronmäen oja järven länsipäässä ja Ali-Joutjärven oja järven pohjoisrannalla. Näiden kahden ojan kautta tulee järven fosforikuormituksesta 90% ja typestä 95%.

Tämän kesän aikana rakennettujen Ali-Joutjärven kahden laskeutusaltaan ja pohjapadon yhteyteen rakennetulla fosforisaostimella sekä aikaisemmin rakennettujen Peronmäen altaiden yhteyteen tulevalla fosforisaostimella saadaan ojavesien tuomasta fosforista poistettua jopa 80-90% ja typestä noin 50%. Fosforisaostin on eräänlainen valumavesien pienpuhdistamo, jossa ojan veteen lisätään rautasulfaattia. Ensimmäinen laskeutusallas kerää saostuneet fosforihiukkaset ja toiseen altaaseen myöhemmin kasvava vesikasvillisuus puhdistaa vettä edelleen ennen veden virtaamista Joutjärveen.

Joutjärven Suojeluyhdistys on saanut osan kustannuksista näihin hankkeisiin Hämeen ELY-keskukselta ja Vanajavesikeskukselta. Vanajavesikeskuksen avustusta on käytetty ferrisulfaatin hankintaan ja laskeutusaltaiden suunnitteluun. Suojeluyhdistyksen jäsenet ovat tehneet mittavan määrän talkootöitä näiden hankkeiden toteuttamiseksi. Esimerkiksi fosforisaostuslaitteet on suunniteltu ja rakennettu talkootyönä.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}