Avustukset haettavissa 7.2.-31.3.2017 omaehtoisiin vesienhoitotöihin

Vanajavesikeskus on varautunut myöntämään vuonna 2017 noin 10 000 € avustuksia omaehtoiseen vesienhoitotyöhön. Avustuksia myönnetään Vanajavesikeskuksen toimialueella (ks. kartta) toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat ja viljelijät, voivat hakea avustusta.

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Toisin sanoen yksityisiin mökkirantoihin kohdistuvia hankkeita ei tueta, jollei niillä ole laajempaa vesialuetta tai asukasjoukkoa hyödyttävää vaikutusta. Avustettavan toiminnan tulee tukea Vanajavesikeskuksen
toiminnan tavoitteita.

Avustuskohteiksi toivotaan erityisesti ehdotuksia hankkeista, jotka vähentävät vesiin aiheutuvaa kuormitusta ja eroosiota. Hankkeet tai toimenpiteet voivat olla myös vesistöjen kunnostusten suunnittelua, tiedonhankintaa tai kunnostustoimenpiteitä sekä muuta luonnonhoitoa vesistöissä ja rannoilla. Olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden
ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet ovat myös tukikelpoisia. Tuettavaa toimintaa voivat olla myös esim. vesistöihin liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien, koulutuksen sekä tiedotusaineistojen tuottamisen kulut. Avustusta voidaan myöntää myös uusien
vesienhoitomenetelmien kehittämiselle.

Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 % hankkeen arvioidusta kokonaiskustannuksista. Laitehankinnoissa tukiprosentti on enintään 40 %. Hakemuksessa tulee esittää hankkeen kustannusarvio. Erittäin merkittävissä hankkeissa voidaan keskustella 70 % tukiosuuden ylittävästä avustusmäärästä, jolle hakijan on esitettävä perusteet hakemuksessaan. Hakijan omarahoitusosuudeksi voidaan lukea myös talkootyö (10 €/h, konetyö 30 €/h). Avustusta myönnettäessä painotetaan avustettavan toiminnan laatua, laajuutta ja vaikuttavuutta.

Avustusten hakuaika alkaa 7.2.2017. Vanajavesisäätiölle osoitettujen vapaamuotoisten hakemusten tulee olla perillä 31.3.2017 klo 15.00 mennessä. Vanajavesikeskuksen muuton vuoksi tulee postitse lähetettävät hakemukset lähettää joko 7.2.-28.2.2017 osoitteeseen Sibeliuksenkatu 25 B 10, 13100 Hämeenlinna, tai 1.-31.3.2017 osoitteeseen Perttulantie 80 C, 13430 Hämeenlinna. Sähköpostitse hakemuksen voi lähettää osoitteella sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi.

Avustuksen jaosta päättää Vanajavesisäätiön hallitus huhtikuun 2017 kokouksessaan, jonka jälkeen avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille (mielellään sähköpostitse).
Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

 • hakijataho ja hakijan yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero, pankkiyhteys);
 • avustuksen kohdealue esim. vesistö tai sen osa (liitteeksi mielellään kartta);
 • kuvaus toimenpiteistä, joille avustusta haetaan;
  toimenpiteen toteutuksen ajankohta;
 • hankkeen odotetut vaikutukset tai tulokset;
 • kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista sekä haettava avustussumma;
 • rahoitussuunnitelma, mikäli hankkeelle haetaan muuta ulkopuolista rahoitusta.Myönnettyä rahoitusta vastaan hakijalta edellytetään kirjallinen selvitys hankkeen toteutumisesta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Hakija sitoutuu myös säilyttämään kuitit vähintään kahden vuoden ajan ja esittämään ne pyydettäessä Vanajavesisäätiölle. Samoin hakija sitoutuu siihen, että hankkeesta tehdään yhteistyössä lyhyt esittely Vanajavesikeskuksen verkkosivuille.Lisätietoja:
 •  Vanajavesikeskuksen pääsihteeri, asiamies Sanni Manninen Johansen,
  sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi, puh. 050-344 1715
  www.vanajavesi.fi
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}